Издавач:

Brianion Media Group

Адреса:

ул. Балзакова 30/83, 1000, Скопје

Контакт:

[email protected]

Главен и одговорен уредник:

Димитар Мушовски

Редакција:

Димитар Мушовски

Кристина Пауноска

Димитар Мушовски

Никола Мушовски

Анастасија Петрова

Фото:

Мики Талески